HP Deskjet 3645 Color Inkjet Printer - tisk bez okrajů

background image

tisk bez okrajù

Tisk bez okrajù umožòuje tisknout až k okraji fotografií a lístkù určitých formátù. Tiskárna tiskne bez okrajù
fotografie o rozmìrech 100 x 150 mm nebo menší.
Pokud tisknete na fotografický papír o rozmìrech 100 x 150 mm s odtrhovacími proužky, výtisk bude po
odstranìní odtrhovacích proužkù bez okrajù.

Pokud tisknete na fotografický papír o rozmìrech 100 x 150 mm bez odtrhovacích proužkù, na lístky
formátu A6 nebo na blahopøání, výtisk bude bez okrajù na tøech stranách. Okraj zùstane na dolní stranì.

volba velikosti obrazu

Otevøete soubor v aplikaci a nastavte velikost obrazu. Zkontrolujte, zda tato velikost odpovídá formátu
papíru, na který chcete obraz vytisknout.

tisk

Pøi tisku dokumentu bez okrajù postupujte podle následujících pokynù:

1. Otevøete soubor, který chcete vytisknout.
2. Otevøete dialogové okno

Vlastnosti tiskárny

.

background image

3. Klepnìte na kartu

Papír/Kvalita

.

4. Z rozevíracího seznamu

Formát

vyberte jeden z formátù papíru bez okrajù.

5. Z rozevíracího seznamu

Typ

vyberte vhodný typ papíru.

6. Zaškrtnutím políčka

Automaticky pøizpùsobit bez okrajù

se automaticky zmìní velikost obrazu tak,

aby se vytiskl bez okrajù.

Políčko Automaticky pøizpùsobit bez okrajù je dostupné pouze pro

fotografické typy papíru.

7. Nastavte všechny další požadované možnosti tisku a klepnìte na tlačítko

OK

.